Protectia datelor cu caracter personal si politica de cookie-uri

ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL, cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 4B, jud.Maramureș, tel. +40 262 213581, fax: +40 262 213583, website: www.electro-sistem.com, email: dpo@electro-sistem.com, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

Ținând cont de prevederile legislaţiei naţionale (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europene (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL, prin obiectul de activitate, nu prelucrează date cu caracter personal

ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL înțeleg importanța administrării în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale care le sunt furnizate.

ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL colectează, utilizează și păstrează datele dumneavoastră personale, care le sunt furnizate, în conformitate cu prevederile GDPR, pentru derularea următoarelor activități: prestare de servicii comerciale, încheierea de contracte de furnizare de produse/servicii, onorarea comenzilor, marketing, organizarea/derularea de evenimente, recrutare și angajare personal, în vederea organizării programelor de formare profesională.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, utilizate și păstrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care le revin operatorilor conform articolului 6 alin. 1 litera b), c), f) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL vă vor solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL este următoarea: Codul de procedură civilă, Legea societăților comerciale nr. 31/1990 completată și actualizată,  Legea contabilității nr. 82/1991 completată și actualizată, Codul fiscal /Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, Legea Muncii nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare, Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 modificată și actualizată, Legea nr. 677/2001, Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să  comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) colectate sunt următoarele

Pentru recrutare și angajare personal, formare profesională: nume, prenume, semnătura, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr CI/BI, CNP.

Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță: nume, prenume, semnătura, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr CI/BI, CNP.

Pentru organizare/derulare evenimente: nume, prenume, funcție, profesie, denumirea angajatorului, detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală.

Pentru încheiere contracte de furnizare de produse/servicii: nume, prenume, funcție, denumirea angajatorului, detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală.

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor din cadrul ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL, prin persoane desemnate în acest sens, colectează date personale direct de la dumneavoastră.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator și pot fi communicate după caz, în conformitate cu prederile în vigoare, următorilor destinatari: AJOFM, Casa Națională de Pensii Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, ANAF etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activității de producție și comercială, pe durata raportului de muncă, derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din ELECTRO SISTEM SRL și B&K ELECTRO SYSTEM SRL la adresa: dpo@electro-sistem.com sau în scris la sediul societății.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

POLITICA DE COOKIE-URI

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). 

Un cookie este format din două părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Noutăți

12/11/2023

Albumul marca Electro Sistem 2023

A apărut albumul din 2023 marca Electro Sistem sub titlul ANNOTEMPORE, Călătorie în lumea anotimpurilor în Baia Mare și împrejurimi

11/18/2022

Premiul I în Topul Firmelor Maramureșene 2022, Camera de Comerț si Industrie Maramureș

  • În Topul Județean al Firmelor Maramureșene 2022, Electro Sistem a obținut și anul acesta Locul I, în domeniul Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității, iar B&K Electro System a obținut Locul I în domeniul Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente.

Mulțumim echipelor Electro Sistem și B&K Electro System, precum și tuturor partenerilor și colaboratorilor pentru încrederea acordată nouă și produselor noastre.

11/18/2021

Premiul I în Topul Firmelor Maramureșene 2021, Camera de Comerț si Industrie Maramureș

În Topul Județean al Firmelor Maramureșene 2021, Electro Sistem a obținut și anul acesta Locul I, în domeniul Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității, iar B&K Electro System a obținut Locul I în domeniul Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente.

Mulțumim echipelor Electro Sistem și B&K Electro System, precum și tuturor partenerilor și colaboratorilor pentru încrederea acordată nouă și produselor noastre.

11/18/2021

2021- Cetăți, castele și conace în Maramureș

Albumul din anul 2021 ne dezvăluie cele mai reprezentative castele, cetăți și conace din Maramureș, printr-o colecție de peste 200 de imagini mai vechi sau mai apropiate timpurilor noastre și o sinteză istorică accesibilă, plăcută și interesantă. Ni se dezvăluie frumuseți arhitecturale zămislite cu multă trudă de înaintașii noștri, prezervate și restaurate cu atenție și devotament de cei în grija cărora au fost lăsate. Deopotrivă însă, ne sunt revelate și edificiile în ruină care amintesc doar de măreția zilelor de altădată, a căror povești fascinante însă emană o magie aparte.Responsabilitate socială

Respectăm mediul înconjurător, susținem comunitatea, performanța, sportul și educația sportivă. Sponsorizăm cluburile sportive importante din Baia Mare, precum si diferite evenimente comunitare.>>

Proiecte editoriale

Electro Sistem susţine proiecte editoriale legate de moștenirea culturală, precum și frumusețiile naturii din Maramureș. Sprijină autorii, artiștii locali în vederea realizări unor albume de artă și cultură.>>